Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaSieć dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim

Przygraniczne położenie sprawia, że powiat odgrywa istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacji.
Infrastrukturą drogową zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, jednostka organizacyjna Powiatu Krośnieńskiego, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.
W zarządzie powiatu znajduje się 75 dróg powiatowych o łącznej długości 364 km, 66 mostów o długości 1343,24 m i 573 przepusty drogowe. Przez teren powiatu przebiega ponadto 58,1 km dróg krajowych, 78,8 km dróg wojewódzkich i około 320 km dróg gminnych o utwardzonej powierzchni.
Liink do strony - Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie
 

Oczyszczalnie ścieków

Ochrona wód zajmuje szczególną pozycję w problematyce ochrony środowiska ponieważ stanowi podstawowy warunek zaspokojenia potrzeb wodnych nie tylko własnego obszaru ale również sąsiednich terenów.

Na terenie powiatu funkcjonują miejskie oczyszczalnie ścieków, mechaniczno - biologiczne:

* zlewnia rzeki Wisłok: w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie,
* zlewnia rzeki Wisłoki i Jasiołki: w Dukli i Jedliczu,
* Działają także mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków komunalnych na terenach wiejskich m.in. w Chorkówce, Wojaszówce i Ustrobnej.

W ostatnich latach zmodernizowano i uruchomiono szereg nowych oczyszczalni ścieków zarówno komunalnych m.in. ww. w Dukli, Jedliczu i Rymanowie, jak i przemysłowych w Rafinerii Nafty "JEDLICZE" S.A. w Jedliczu.

Ponadto ścieki z niektórych miejscowości w gminach: Chorkówka, Iwonicz Zdrój, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i Wojaszówka kierowane są do oczyszczalni komunalnej w Krośnie

Wysypiska odpadów

W powiecie krośnieńskim zagrożenie środowiska odpadami stało się jednym z ważniejszych problemów ekologicznych. Odnosi się to przede wszystkim do rosnącej masy odpadów komunalnych przy jednoczesnym braku miejsc pod bezpieczną lokalizację wysypisk.

Ukształtowanie terenu i gęsta sieć cieków wodnych w naszym regionie powoduje, że każde zanieczyszczenie powierzchni ziemi zagraża czystości wód powierzchniowych i podziemnych.

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych w naszym regionie następuje poprzez składowanie ich na 2 wysypiskach komunalnych w Dukli i w m. Jaszczew gm. Jedlicze.

Gminy, które nie posiadają zorganizowanych wysypisk wywożą odpady na wysypiska sąsiednich gmin lub na wysypisko miasta Krosna.

Wodociągi i kanalizacja

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę ludności powiatu są zasoby wód powierzchniowych (zlewnie rzek: Sanu, Wisłoka i Wisłoki). Główne ujęcia wód powierzchniowych zaopatrujących mieszkańców w wodę to ujęcia:
- na Wisłoku w Iskrzyni (wydajność ujęcia Q= 10 500,0 m3/d)
- na Jasiołce w Szczepańcowej, ZUW w Szczepańcowej jest najstarszym zakładem wodociągowym wybudowanym w latach 1938 - 1939. Woda pobierana jest z ujęcia brzegowego na Jasiołce (wydajność ujęcia Q= 7 000,0 m3/d). Zaopatruje część gminy Jedlicze.
- Na zbiorniku Besko w Sieniawie (wydajność ujęcia Q= 36 288,0 m3/d). Magistrala wodociągowa 500 mm z ujęcia w Sieniawie zaopatruje w wodę gminy: Rymanów (Rymanów, Rymanów Zdrój, Posada Górna, Deszno, Klimkówka, Sieniawa, Głębokie); Iwonicz Zdrój (Iwonicz i Iwonicz Zdrój); Miejsce Piastowe (Miejsce Piastowe, Łężany, Głowienka, Wrocanka); Jedlicze (część wsi Potok); część gminy Korczyna, Wojaszówka (Odrzykoń).

Z ujęć źródliskowych korzystają mieszkańcy m.in. gmin: Korczyna (ujęcie źródliskowe na potoku Morcinek w Korczynie podzamcze), Wojaszówka (Łączki Jagielońskie), Chorkówka (ujęcie na potoku Czarny Staw) i Dukla. W gminie Dukla systemem wodociągowym objętych jest 75 % mieszkańców miasta i ok. 40 % wsi. Wodociąg miejski zasilany jest z ujęcia na potoku Chyrowskim i potoku bez nazwy. Ujęcie to dysponuje zasobami eksploatacyjnymi znacznie przewyższającymi zapotrzebowanie Dukli o wyd. max. 912 m3/d, ale okresowo dostarcza za mało wody i wymaga modernizacji. Z ujęć wód podziemnych korzystają też mieszkańcy m.in. z gminy Wojaszówka (ujęcie w Bajdach (45 m3/d), z gminy Korczyna (studnie4 głębinowe Korczyna Podzamcze o wyd. max. 180 m3/d) oraz większość miejscowości z gminy Chorkówka ( studnie głębinowe w Szczepańcowej). Mieszkańcy powiatu oprócz wodociągów gminnych, korzystają z wodociągów należących do Spółek Wodnych m.in. w gminie Dukla, Rymanów, Wojaszówka, Korczyna (8 spółek wodnych) oraz własnych ujęć grawitacyjnych zlokalizowanych na potokach, a także z indywidualnych studni kopanych. Wodociągi grawitacyjne charakteryzują się sezonową zmiennością wydajności ujęć. Jakość wody jest rzadko badana, lecz panuje powszechna opinia, że jest bardzo dobra. Przekonanie to wynika z faktu, że ujęcia tego typu znajdują się na terenach leśnych i nie narażone są na zanieczyszczenia.

Większość zasobów wód podziemnych nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze, a na cele konsumpcyjne po zastosowaniu uzdatniania, (usuwanie naturalnych pierwiastków jak żelazo i mangan). Studnie kopane na obszarze powiatu krośnieńskiego są jeszcze nadal znaczącym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę, szczególnie na terenach wiejskich.

Średni wskaźnik zużycia wody z wodociągów na potrzeby ludności na 1 km2 w powiecie krośnieńskim w 2001 roku wynosił 9,5m3 (Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego), przy czym najwyższy był w mieście Iwonicz Zdrój (32,9 m3) i Dukli (21,2 m3), najniższy w gminie Jedlicze (1,3 m3). Najdłuższa sieć wodociągowa funkcjonuje w gminie Dukla.
Wg danych z gmin (dane z 2002 r.) w powiecie krośnieńskim łączna długość kanalizacji wynosiła 560,9 km, z tego na kanalizację sanitarną przypadało 550,7 km, a na ogólnospławną 10,2 km. Kanalizacją objętych jest 42 295 osób tj. ok. 38 % mieszkańców powiatu. Na terenie powiatu krośnieńskiego wg stanu na koniec 2002 r. funkcjonuje 8 mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków: 4 w miastach (Dukli, Iwoniczu Zdroju, Jedliczu, Rymanowie) i 3 na obszarach wiejskich (w Chorkówce, Ustrobnej i Wojaszówce). Oczyszczalnie mają łączną przepustowość 6761 m3/d. Obsługują ok. 50 % mieszkańców objętych systemem kanalizacji. Pozostała część mieszkańców obsługiwana jest przez oczyszczalnię ścieków w Krośnie. Wg danych WIOŚ szacuje się , że w 2004 r. w powiecie krośnieńskim wprowadzono do wód powierzchniowych siecią kanalizacyjną ogółem 1163,2 tys. m3 ścieków, tj. o 15 % więcej niż w 2003 r.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner