Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufania

1. Tytuł projektu: Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego
z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu.

Inwestycja obejmowała gminy Miejsce Piastowe i Rymanów i zakładała przebudowę dróg powiatowych: nr 1974R Krosno – Targowiska - Wróblik Szlachecki oraz nr 2010R Milcza - Rymanów.
Zadanie zrealizowano w 5 etapach:
I etap – przebudowa drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w Targowiskach. Prace zakończono w listopadzie 2009 r.
W ramach inwestycji poszerzono jezdnię po obu stronach oraz wybudowano chodnik dla pieszych po stronie lewej.
II etap – przebudowa drogi powiatowej Milcza – Rymanów. Prace zakończono
w listopadzie 2009 r. Wykonano nakładki bitumiczne na jezdni w miejscowościach Milcza, Ladzin, Rymanów wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczono rowy.
III etap – odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z przebudową przepustów i odwodnieniem korpusu drogowego
w Targowiskach i Wróbliku Królewskim. Prace zakończono w listopadzie 2009 r.  Na tym etapie wykonano nakładki bitumiczne na jezdni (ok. 800 m) w Targowiskach wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy, oczyszczono rowy, przebudowano
5 przepustów drogowych wraz z wykonaniem podbudowy i nawierzchni oraz utrwalono nawierzchnię emulsją asfaltową na dł. 1600 m we Wróbliku Królewskim wraz ze ścięciem i utwardzeniem poboczy oraz oczyszczono rowy.
IV etap – przebudowa drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w Łężanach, zakończenie tego etapu zaplanowano na
30 czerwca 2010 r.
V etap – przebudowa drogi powiatowej Krosno – Targowiska – Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika we Wróbliku Szlacheckim, zakończenie prac wyznaczono na 30 czerwca 2010 r.

Ogólnymi celami projektu jest:
- zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, a tym samym regionu,
- zwiększenie bezpieczeństwa poprzez polepszenie jakości dróg,
- zapobieganie dyskryminacji mieszkańców obszarów wiejskich Powiatu Krośnieńskiego, wynikającej z utrudnień dostępu do lokalnych centrów rozwoju, poprzez poprawę jakości usług transportowych,
- zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i poziomu hałasu.

Bezpośrednim celem projektu jest:
- zwiększenie dostępności komunikacyjnej i poprawa komunikacyjnych powiązań terenów poprzez dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do potrzeb użytkowników szlaków komunikacyjnych,
- poprawę powiązań z regionalną i krajową siecią dróg,
- poprawa warunków dojazdu do firm funkcjonujących w obrębie oddziaływania projektu,
- poprawa płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu poprzez modernizowane odcinki dróg,
- dostosowanie nośności dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia trasy przez transport kołowy.
Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 5.966.176,20 zł
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.134.929,10 zł

Inwestycję zakończono 30 czerwca 2010 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 infrastruktura komunikacyjna.


2. Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację
i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im M. Konopnickiej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu.

Projekt obejmował swym zakresem 3 szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński tj. Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu, Zespół Szkół im. AK w Jedliczu oraz Zespół Szkół w Iwoniczu. W obiekcie LO w Jedliczu przeprowadzono  modernizację strzelnicy sportowej oraz doposażono ją w sprzęt.
W obiekcie Zespołu Szkół w Jedliczu  zaadoptowano części obiektów szkolnych do celów dydaktycznych z zakresu diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych oraz wyposażono je w nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć
z nauki zawodu.
W ramach realizowanego projektu w Zespole Szkół w Iwoniczu wyposażono pracownię spawalniczą, wybudowano bieżnię lekkoatletyczną o długości 130 m
z rozbiegiem do skoku w dal, doposażono i zaadoptowano na potrzeby kształcenia w zawodzie technik żywienia  pracownie w najnowocześniejszy sprzęt aby można było prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ze środków projektu wyremontowano i wyposażono 13 pokoi IV piętra internatu.  

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 1.295.228,85 zł
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
841.104,02 zł

Inwestycje rozpoczęto w maju 2009 r. natomiast zakończono 30 stycznia 2010 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 5. Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 infrastruktura edukacyjna.

3. Tytuł projektu: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej
nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka”

Projekt obejmował zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odtworzeniem korpusu drogi w m. Wojkówka w ciągu drogi powiatowej nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń. Obszar osuwiska zajmuje 0,11 ha, natomiast obszar zagrożony osuwiskiem ok. 0,31 ha.
W ramach projektu zaplanowano roboty związane z ujęciem źródła naturalnego
i odprowadzenie go kolektorem drenażowym do doliny rzecznej, wykonanie przydrożnych rowów drenażowych zapewniających odpływ wód z łuku drogi
a także umocnienie skarpy drogowej poprzez wykonanie konstrukcji oporowej z pali żelbetonowych i muru żelbetonowego.

Cele ogólne projektu to:
- zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi
- długotrwałe odtworzenie i zabezpieczenie majątku wnioskodawcy w postaci drogi, przed skutkami osuwania się ziemi
Bezpośrednimi celami jest:
- poprawa dostępności drogowej, skrócenie czasu przejazdu istotne dla rolników użytkujących pola uprawne wzdłuż drogi a także dla lokalnych przedsiębiorców oraz turystów
- naprawa i zabezpieczenie terenu osuwiska oraz korpusu drogi,
- zmniejszenie kosztów utrzymania drogi,
- dostosowanie parametrów nośności i obciążenia fragmentu drogi (osuwiska)
w stosunku do jej całego ciągu.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 977.696,00 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
779.739,45 PLN

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lutym 2010 r., natomiast zakończyła
w sierpniu 2010 r.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Projekt wpisuje się
w oś priorytetową 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

4. Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Zakres projektu obejmuje termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego
w Krośnie wraz z modernizacją dwufunkcyjnego węzła cieplnego c.o. i c.w.u.
w budynku Starostwa Powiatowego oraz wymianę instalacji c.o. i wymianę grzejników.
Projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wzrost wydajności cieplnej w budynku Starostwa, poprzez poprawę jego właściwości termoizolacyjnych, zmniejszenie zużycia
i obniżenie kosztów energii cieplnej oraz poprawę walorów architektonicznych budynku.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:   1.927.030,42 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.051.620,35 PLN

Inwestycje rozpoczęto w lipcu, natomiast zakończono w październiku 2010 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 infrastruktura energetyczna.5. Tytuł projektu: Przebudowa dróg powiatowych nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok, nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno i nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa dróg powiatowych:
- nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok
- nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno
- nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka
Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej części obszaru powiatu krośnieńskiego poprzez dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych użytkowników a także:
- poprawa połączeń z regionalną i krajową siecią dróg,
- poprawa warunków dojazdu przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie oddziaływania Projektu,
- poprawa dojazdu do miejsc atrakcyjnych turystycznie,
- poprawa płynności ruchu i skrócenie czasu przejazdu przez przebudowywane odcinki dróg,
- dostosowanie nośności dróg do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia tras przez transport kołowy.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu: 7.449.421,49 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 mln PLN

Inwestycje zaplanowano od kwietnia 2011 roku, przewidywany termin zakończenia to wrzesień 2011 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013. Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 infrastruktura komunikacyjna.


6. Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń.

Przedmiotem Projektu jest przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle-Bratkówka – Odrzykoń.

Projekt ma na celu:
- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej obszaru objętego Projektem, a tym samym regionu,
- zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników poprzez polepszenie jakości drogi i infrastruktury drogowej,
- poprawę połączeń z regionalną i krajową siecią dróg,
- zmniejszenie zanieczyszczenia i poziomu hałasu,
- poprawę warunków dojazdu przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie oddziaływania Projektu,
- dostosowanie nośności drogi do obecnego i planowanego w najbliższej przyszłości poziomu obciążenia tras przez transport kołowy.

Wartość projektu
Całkowita wartość projektu:  7.566.282,12 PLN
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 mln PLN

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu to kwiecień 2011 r., przewidywany termin zakończenia to sierpień 2011 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 2. Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 infrastruktura komunikacyjna.


7. Tytuł projektu: Odbudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska.

Powiat Krośnieński w 2012 roku zrealizował projekt, którego głównym celem była poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Krośnieńskiego, w szczególności gmin: Chorkówka, Miejsce Piastowe i Dukla, poprzez odbudowę drogi nr 1956R zniszczonej w 2010 roku przez lokalne podtopienia i intensywne opady deszczu.
Realizacja projektu pozwoliła na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i ludności poruszającej się pieszo, wpłynęła na zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów, skrócenia czasu podróży oraz negatywnego wpływu na środowisko.
Objęty zakresem projektu odcinek drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Boiska o łącznej długości 4.775 mb był w bardzo złym stanie technicznym, nawierzchnia jezdni posiadała liczne uszkodzenia w postaci zapadlin, ubytków, wyboi i przełomów.

Zakres prac w ramach przedmiotowego projektu obejmował:
• wykonanie odcinka drogi o łącznej długości 4,775 m,
• wzmocnienie nawierzchni jezdni (wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej- 
  warstwa wiążąca gr. 5 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm),
• ścięcie zawyżonego pobocza i odsłonięcie krawędzi jezdni,
• wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego,
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem.

Całkowita wartość projektu:  1 505 569,76 zł 
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 272 658,11 zł

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 7.Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów
zniszczonych przez powódź.

8. Tytuł projektu: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim.


Głównym celem projektu jest budowa systemu informatycznego wyposażonego w zinformatyzowane zasoby informacyjne z obszaru powiatu krośnieńskiego wspomagającego działania związane z zarządzaniem jednostką samorządową oraz zapewniającego, w formie elektronicznej (on-line), świadczenie usług wraz ze zwiększeniem ich zakresu i dostępności, szczególnie tych związanych z informacją przestrzenną lub z nią powiązanych.

Celami szczegółowymi są:
- poprawa efektywności zarządzania zasobami informacyjnymi Starostwa Powiatowego w Krośnie,
- wsparcie procesów zarządzania,
- usprawnienie obsługi stron i podmiotów poprzez zapewnienie im on-line dostępu do zasobów informacyjnych z obszaru powiatu,
- optymalizacja i wzrost efektywności procesów decyzyjnych poprzez skrócenie czasu dostępu do dokumentów, danych i informacji,
- zapewnienie jednostkom administracji publicznej stałego on-line dostępu do powiatowych baz danych,
- wprowadzenie rozwiązań umożliwiających integrację, monitorowanie i analizy procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej wraz z usprawnieniem przepływu informacji,
- skrócenie czasu obsługi interesanta,
- usprawnienie procesów analiz, raportów i zestawień,
- wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez bardziej efektywną promocje Powiatu Krośnieńskiego

Całkowita wartość projektu:  2 740 212,22 zł 
Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 329 180,39 zł

Zakończenie projektu zaplanowane jest na czerwiec 2014 roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lat 2007 – 2013.
Przedmiotowy Projekt wpisuje się w oś priorytetową 3. Społeczeństwo Informacyjne.


patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner