Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa ostatniej sesji, która odbyła się 28.05, radni zapoznali się z prezentacją założeń modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce wypracowanego w ramach projektu systemowego. Temat zreferował ekspert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Adrian Bednarski.

 

sesja 28 maj referat

 

– System prawa w Polsce jest skomplikowany. Jeśli obywatele nie rozumieją prawa i nie potrafią z niego korzystać aby móc rozwiązywać swoje problemy, nie mogą czuć się bezpiecznie. Bardzo ważnym narzędziem wychodzącym naprzeciw tym potrzebom jest nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. Poradnictwo jest rodzajem usług społecznych, polegających na udzielaniu bezpłatnych informacji lub porad, mających na celu rozwiązanie konkretnego problemu prawnego danego podmiotu – informuje A. Bednarski. (projekt do pobrania).
Kolejną informację z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie za 2013 r. przedstawił zastępca dyrektora Paweł Nadziakiewicz.

 

sesja 28 maj Nadziakiewicz2

 

Jak wynika ze sprawozdania na koniec grudnia ubiegłego roku w Krośnie zarejestrowanych było 9741 bezrobotnych, stopa bezrobocia wynosiła 18,9%. Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne. Najmniej z zarejestrowanych legitymowało się wykształceniem wyższym. Na koniec roku ubiegłego PUP pozyskał łącznie 316 ofert pracy, z tego 60 to oferty pracy subsydiowanej. Niestety, wśród zarejestrowanych bezrobotnych nasila się zjawisko braku zainteresowania przyjęciem propozycji pracy, stażu lub innej formy aktywizacji.
W okresie sprawozdawczym sporządzono listę zawodów i specjalności, na które istnieje zapotrzebowani na lokalnym rynku pracy. Na tej podstawie opracowano roczny plan szkoleń grupowych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na szkolenia grupowe skierowano 376 osób. Ze szkoleń indywidualnych skorzystało 34 osoby. Ponadto zrealizowano 15 szkoleń zawodowych w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy". Ze środków PFRON szkoleniami grupowymi objęto 10 osób niepełnosprawnych.
W 2013 r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobocia skorzystało 1691 osób.
PUP w Krośnie w roku sprawozdawczym realizował różnorodne projekty i programy m.in. „Więcej szans na ziemi krośnieńskiej", „Wysoka jakość usług rynku pracy" oraz „Partnerstwo dla pracy".
Następnie radni wysłuchali sprawozdania z działalności PCPR w Krośnie, w tym z działalności Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za 2013 r. Zagadnienia szczegółowo omówiła dyrektor jednostki Agnieszka Zygarowicz.

 

sesja 28 maj Zygarowicz

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie realizuje zadania własne i zlecone powiatowi w zakresie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także realizuje programy celowe adresowane do mieszkańców powiatu finansowane ze środków PFRON. PCPR na swoje zadania pozyskuje również środki pozabudżetowe w ramach konkursów ogłaszanych na wspieranie różnorodnych przedsięwzięć w powiecie przez budżet państwa, ale także pozyskuje środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprawozdanie PCPR za 2013 rok do pobrania

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner