Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas XXXIX sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu, przy dwóch głosach przeciwnych.

 

Obrady Sesji podczas której starosta Jan Juszczak stoi przy mównicy.


Sprawozdanie z realizacji budżetu szczegółowo omówił starosta Jan Juszczak, przypominając, że budżet powiatu został przyjęty 28 grudnia 2016 r. w wysokości 88. 361 tys. zł. W ciągu ubiegłego roku dochody te wzrosły o kwotę 1 514 tys. zł i zostały wykonane w kwocie 94. 145 tys. zł, co stanowi 104% założonego planu.
Głównymi źródłami dochodów były dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT, które wyniosły ogółem 15. 552 tys. zł, co stanowi 16 % wykonanych dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatu oraz dotacje udzielone z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego za zadania wykonywane w drodze porozumień wyniosły łącznie 13 804 tys. zł i stanowiły 17 % dochodów budżetowych. Największym pod kątem kwotowym filarem w budżecie powiatu są subwencje, które zamknęły się kwotą 33. 565 zł, co stanowi 36 % wykonanych dochodów.
Dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie innych ustaw stanowiły 7% ogółu dochodów i były to głównie dochody pochodzące z funduszu pracy, opłat komunikacyjnych, opłat za prawa jazdy, z tytułu gospodarowania mieniem czy opłat i kar ze środowiska i zajęcia pasa drogowego.
Dochody majątkowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych wyniosły ogółem 23. 011 tys. i stanowiły 24 % dochodów ogółem. Z tego dochody majątkowe z budżetu państwa wyniosły 9. 960 tys.
W 2017 roku współpraca z gminami przy realizacji inwestycji była bardzo dobra. Dotacje otrzymane z gmin wyniosły ogółem 3 780 tys. zł. – Chciałbym podziękować wójtom i burmistrzom za otwarcie i wsparcie przy realizacji zadań powiatowych. Słowa podziękowania kieruję również pod adresem Nadleśnictwa w Dukli. To dzięki ich wsparciu realizowane było duże zadanie powiatowe. Z budżetu Unii Europejskiej powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 8. 203 tys. zł.
Plan wydatków w 2017 roku w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 7.080 tys. zł i wykonany został w wysokości 95.066 tys. zł. Z tego wydatki bieżące stanowiły 66 % planowanych wydatków ogółem i wykonane zostały w wysokości 62.647 tys. zł.
Wydatki majątkowe stanowiły 34 % planu wydatków ogółem i wyniosły 32.419 tys. zł. W roku ubiegłym najwyższy udział w wydatkach stanowiły wydatki związane z remontami i zadaniami inwestycyjnymi na drogach powiatowych. W sumie wyniosły 33.782 tys. zł, co stanowi 35 % wydatków budżetowych ogółem.
- Po raz pierwszy na wydatki drogowe przeznaczyliśmy tak znaczącą kwotę – przyznał starosta Jan Juszczak. Do tej pory najwięcej środków pochłaniał dział: Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, w ubiegłym roku na ten cel przekazano 27.662 tys. zł, tj. o 7 mln mniej niż na inwestycje.
Na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny wydatkowano kwotę 10.688 tys. zł, a na administrację publiczną wydatki ogółem wyniosły 10.082 tys. zł.
Wydatki bieżące sfinansowane ze środków z budżetu UE w 2017 r. wyniosły 1.298 tys. zł i były to głównie wydatki poniesione na rzecz jednostek oświatowych.
Wydatki majątkowe, są wskaźnikiem i wyznacznikiem tego co jest realizowane w danym obszarze, który jest bardzo istotny, w którym środki inwestycyjne zostały dobrze zainwestowane. W tym miejscu dyrektor Aleksander Mercik przedstawił informację wraz z prezentacją multimedialną, która stanowiła integralna część wystąpienia starosty, omawiając zrealizowane w roku 2017 inwestycje drogowo – mostowe w powiecie krośnieńskim. Powiat ma 75 odcinków dróg o łącznej długości 364 km, 66 mostów i 573 przepusty. Zadania podzielono na grupy i programy z których powiat korzystał. Sprawozdanie obejmowało zakres robót budowlanych, koszty, zestawienie rzeczowe, zakup sprzętu. Łączny koszt zadań inwestycyjnych wyniósł 29. 500 tys. zł, dofinansowanie z UE to ponad 7 mln zł, dotacje z budżetu państwa wyniosły 9. 870 tys. zł, wkład własny powiatu to kwota 8. 383 tys. zł, gminy partycypowały w kosztach na kwotę 3. 882 tys. zł, a Nadleśnictwo Dukla przekazało 300 tys. zł.
Wydatki majątkowe to nie tylko inwestycje drogowe, to także wydatki w oświacie. Starosta wymienił najważniejsze projekty i zadania realizowane w tym obszarze, m.in. Budowa boiska sportowe przy Zespole Szkół w Jedliczu (890 tys. zł); modernizacja energetyczna Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju (692 tys. zł); projekt „Poprawa jakości kształcenia w ZSGH, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu”( 566 tys. zł). Ogółem wydatki majątkowe w oświacie to kwota ponad 2. 129 tys. zł z przeznaczeniem na doposażenie pracowni, zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego, dodatkowe zajęcia służące podniesieniu jakości kształcenia ogólnego i zawodowego dla uczniów i nauczycieli. Wydatki majątkowe to także modernizacja budynku Starostwa Powiatowego, wartość z ubiegłego roku 656 tys. zł.
Jak podkreślił starosta – Realizacja tego budżetu przebiegała z zachowaniem pełnej płynności finansowej. Powiat nie miał w roku ubiegłym żadnych zobowiązań wymagalnych. Wydatki były realizowane na bieżąco, nie było potrzeby zaciągania kredytu na pokrycie przejściowego deficytu.
Wykonanie tego budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 921 tys. zł. – Jest to najmniejszy deficyt w dotychczasowej historii powiatu.
Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
Starosta Jan Juszczak podziękował za otrzymane absolutorium zarządowi Powiatu za wysiłek, wykonaną pracę oraz częstotliwość spotkań oraz Radzie Powiatu za wspieranie działań i współpracę przy jego realizacji. – Gratuluję Radzie i Zarządowi oraz tym wszystkim, którzy przyłożyli rękę do tego żeby rok 2017 zapisać na złoto w kronice powiatowej. Życzę również kolejnemu Zarządowi I Radzie, bo jest to ostatnie absolutorium w tej kadencji, żeby ten rok 2017 się powtórzył. Realizacja budżetu była fascynująca. Słowa podziękowania skierował także dla Pani Skarbnik powiatu, Pani Sekretarz, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz wszystkich pracowników.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • nasz powiat lipiec sierpien 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner