Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaNa ostatniej sesji (27.11) radni powiatu wysłuchali obszernej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych z rok szkolny 2016/2017, którą przedstawił wicestarosta Adolf Kasprzyk. W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Powiat Krośnieński wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 31 marca 2017 r. uczyło się 960 uczniów (w tym 5 wychowanków DPS) w 48 oddziałach.

W roku szkolnym 2016/2017 pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie pozostawało 12.523 dzieci z gmin: Iwonicz, Wojaszówka, Jedlicze, Chorkówka, Korczyna i Krościenko Wyżne. Natomiast pod opieką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejscu Piastowym pozostawało 8.069 dzieci z gmin: Miejsce Piastowe, Dukla, Rymanów i Jaśliska.
Wg danych podanych do SIO w roku szkolnym 2016/2017 Poradnie w ramach działalności diagnostycznej przeprowadziły: 1.126 diagnoz psychologicznych, 870 diagnoz pedagogicznych, 297 logopedycznych, 296 lekarskich i 99 diagnoz związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej. Badaniami diagnostycznymi objęte były dzieci wymagające pomocy od momentu narodzin, dzieci przedszkolne i w wieku szkolnym, aż po młodzież, która ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, ale nie podjęła dalszej nauki i jednocześnie nie podjęła pracy.
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju prowadzi całoroczną działalność: edukacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i specjalistyczną, skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie roku szkolnego organizuje turnusy: zdrowotne, profilaktyczno-wychowawcze, integracyjne, zielone i białe szkoły,
a w okresie ferii zimowiska i kolonie.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu jest całoroczną placówką oświatowo-wychowawczą upowszechniającą różne formy turystyki i krajoznawstwa oraz zapewniającą tanie miejsca noclegowe. W ubiegłym roku szkolnym z usług schroniska skorzystało 681 osób, którym udzielono 1 151osobonoclegów. Sprawozdanie obejmowało także wyniki egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych. W maju 2017 r. do egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Krośnieński przystąpiło 139 absolwentów, w tym:
- 48 z liceów ogólnokształcących,
- 91 z techników.

W naszych szkołach na 139 absolwentów, którzy przystąpili do matury, zdało ją 81, co stanowi 58%. Zdawalność była zróżnicowana w zależności od szkoły: w liceach wyniosła
72,9%, a w technikach 50,5% i jest niższa niż w ubiegłym roku.
W powiecie do matury przystąpiło 383 absolwentów, w tym 237 z liceów ogólnokształcących i 146 z techników. Zdawalność ogółem w powiecie wyniosła 70 % (w liceach ogólnokształcących 75%, w technikach 62%) i jest niższa niż w roku ubiegłym.
W województwie zdawalność w tym roku wyniosła 90% w liceach ogólnokształcących i 74% w technikach.
W Powiecie Krośnieńskim największy sukces odniosło Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, gdzie zdało 93% zdających. Spośród zdających absolwentów naszych szkół 50 osób nie zdało jednego z pięciu obowiązkowych egzaminów, w tym najwięcej z matematyki – 46 osób. Te osoby miały prawo do zdawania egzaminu w sesji poprawkowej i zdało go 15 osób. Do egzaminu w zawodzie w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło 321 uczniów. Część pisemną zdało 287 to jest 89,4%, natomiast część praktyczną 279 to jest 86,9%. Świadectwa kwalifikacyjne otrzymało 78,8% zdających spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu części egzaminu.
W dalszej części obrad radni przyjęli uchwały m.in. w sprawach:
• powierzenia gminom Chorkówka i Miejsce Piastowe prowadzenia zadania publicznego polegającego na zimowym utrzymaniu chodników zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie tych gmin. W gminie Chorkówka łączna długość chodników wynosi 6091 m, a w gminie Miejsce Piastowe 13029 m. Obydwie gminy wyraziły zgodę na przejęcie zadania związanego z utrzymaniem chodników. Na jego realizację samorządy gminne otrzymają w 2018 roku dotację celową w kwocie 1000 zł ryczałtowo na utrzymanie jednego kilometra chodnika;
• wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Krośnieńskim, a Gminą Miasto Krosno w zakresie zasad kierowania i świadczenia usług w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krośnie na rzecz mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Porozumienie umożliwi sprawne realizowanie zadania w zakresie pobytu i kierowania niepełnosprawnych mieszkańców z terenu powiatu w ŚDS w Krośnie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie;
• uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe, tzw. III sektor, są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój powiatu. Silne organizacje pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego. Powierzenie organizacjom zadań społecznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. Dlatego stymulowanie rozwoju III sektora leży w interesie samorządu powiatu. Przyjęty Program wytycza kierunki rozwoju wspólnej działalności samorządu i organizacji pozarządowych. Określa cele, obszar i formy współpracy oraz zadania z różnych obszarów życia, min. oświaty, kultury, sportu, turystyki, promocji i ochrony zdrowia czy pomocy społecznej. Projekt programu został poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach od 1 do 31 października br. Program dostępny jest w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Krośnie oraz na stronie internetowej Starostwa www.powiat.krosno.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner