Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaPodczas XXIX sesji Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym.
Sprawozdanie z realizacji budżetu przedstawił radnym starosta Jan Juszczak.

 

Starosta


Dochody zaplanowane w uchwale budżetowej na 2016 r. w ciągu roku wzrosły wykonane zostały w kwocie 75.508 tys. zł, co stanowi 99% założonego planu.
Głównymi źródłami dochodów były: dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i CIT, które wyniosły ogółem 14. 416 tys. zł; dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych powiatu oraz dotacje udzielone z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wykonywane w drodze porozumień, które wyniosły łącznie 15. 556 tys. zł.
Subwencje wyniosły 34. 750 tys. zł i stanowiły 46% wykonanych dochodów.
Współpraca z gminami przy realizacji inwestycji przyniosła dochody w formie pomocy finansowej w kwocie 3. 168 tys. zł. Z kolei środki pozyskane z budżetu UE wyniosły 400 tys. zł i głównie zostały przeznaczone na wydatki oświatowe.
Wydatki Powiatu na 2016 rok, w stosunku do uchwały budżetowej wzrosły o kwotę ogółem 8.098 tys. zł i wykonane zostały w wysokości  77. 681 tys. zł. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 60. 478 tys. zł i stanowiły 77% planowanych wydatków ogółem. Największy udział w wydatkach stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą i wyniosły 24. 735 tys. zł. Na sfinansowanie tych wydatków do subwencji oświatowej z budżetu powiatu przeznaczona została kwota 2.422 tys. zł.
Kolejnym największym wydatkiem był Transport i łączność. Wydatki w tym dziale wyniosły 20.324 tys. zł. Na zadania w zakresie Pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11. 703 tys. zł.
Z budżetu powiatu w 2016 roku udzielone zostały dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 14. 465 tys. zł.
Wydatki majątkowe stanowiły 22% wydatków budżetowych i wykonane zostały w kwocie 17. 203 tys. zł, jest to poważna pozycja w budżecie, która stanowi wskaźnik prorozwojowy – zaznaczył starosta.
Starosta w sprawozdaniu odniósł się do najkosztowniejszych i najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym:
- Przebudowa dróg powiatowych Rogi – Lubatowa – Lubatówka; Dukla – Lubatowa oraz Równe – Lubatówka. Wartość zadania wyniosła 4. 633 tys. zł;
- Przebudowa dróg powiatowych Korczyna – Jabłonica Polska, Krościenko – Olszyny – Jabłonica Polska na terenie gmin Korczyna i Krościenko Wyżne. Koszt zadania to 3. 227 tys. zł;
- Przebudowa trzech mostów w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa – Głojsce oraz przebudowa drogi powiatowej Sulistrowa – Draganowa – Głojsce. Wartość zadania to 3. 741 tys. zł;
- przebudowa  drogi powiatowej Krosno – Kobylany – Toki w ramach Programu PROW koszt 1. 824 tys. zł;
- Przebudowa drogi Wojaszówka – Łączki Jagielońskie, Chrząstówka – Niepla – Przybówka i Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń. Wartość zadania 900 tys. zł;
- Modernizacja sieci informatycznej i elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie za 860 tys. zł.
Na koniec 2016 roku powiat krośnieński nie miał zobowiązań wymagalnych. Wydatki realizowane były na bieżąco z zachowaniem płynności finansowej. Nie były zaciągane kredyty w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Wynik finansowy budżetu za 2016 rok zamknęła się deficytem w wysokości 2. 174 tys. zł.
Sprawozdanie z realizacji budżetu pozytywnie zaopiniowały Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie oraz Komisja Rewizyjna Rady Powiatu.
Podsumowując  sprawozdanie z wykonaniu budżetu starosta Jan Juszczak powiedział - Budżet roku 2016, głównie po stronie realizacyjnej, należy ocenić pozytywnie. Nic co Wysoka Rada przyjęła, zatwierdziła i wskazała do realizacji Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego nie zostało pominięte. Staraliśmy się wypełnić wszystko co było nakreślone przez Radę oraz co było możliwe do zrealizowania w oparciu o środki, którymi dysponował Powiat.
Starosta przekazał podziękowania Wojewodzie Podkarpackiej i Marszałkowi Województwa za mocne wsparcie finansowe oraz wójtom i burmistrzom powiatu krośnieńskiego za otwartość i współpracę, wyrażając nadzieję, że taki dobry trend jak w roku ubiegłym zostanie podtrzymany. Słowa podziękowania skierował również pod adresem radnych, Pani Skarbnik i Pani Sekretarz za zrozumienie i wsparcie, licząc na to, że dobra współpraca i wysiłek będą w dalszym ciągu przynosić pozytywne wyniki.

 

Starosta sesja

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner