Komunikaty

Programy operacyjne

Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego
2007-2013

linia oddzielająca

logo psnz

PODKARPACIE STAWIA
NA ZAWODOWCÓW

linia oddzielająca

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

linia oddzielająca

Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych

linia oddzielająca

Europejski Fundusz Społeczny

linia oddzielająca

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Wybory Samorządowe 2014

 

wybory 2014

Wybory Samorządowe 2018

 

wybory samorządowe 2018

Wspieramy

 Kocham nie biję
linia oddzielająca
 Telefon zaufaniaRada Powiatu Krośnieńskiego jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową. - Tegoroczny budżet jest wyjątkowy. Ta wyjątkowość polega na tym, że w dotychczasowej historii samorządu powiatu krośnieńskiego, zarówno po stronie dochodów i wydatków nie mieliśmy zapisanych takich kwot – podkreślił starosta Jan Juszczak przedstawiając projekt uchwały budżetowej, na sesji 28 grudnia 2016 r.

 Dochody na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 88.361.022, 00 zł z czego;
• Dochody bieżące  wynoszą  68.991.781,00 zł w tym z UE 1.004.934,00 zł
• Dochody majątkowe szacujemy na kwotę 19.369.241,00  w tym z UE 9.856.711,00 zł ( Program Współpracy Transgranicznej Interreg – 8.545.757,00 zł,  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego  – 1.310.954,00 zł )
Środki po stronie wydatków na 2017 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 90.547.154,00 zł z tego;
• Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości  61.534.082,00 zł w tym UE 1.054.490,00 zł
• Majątkowe zaplonowano na kwotę - 29.013.072,00 zł w tym wydatki dofinansowane z budżetu UE – 11.596.131,00 zł
Deficyt wynosi  2.186.132,00 zł  i  stanowi 2,47 % planowanych dochodów.
Rozchody zaplanowano w wysokości - 3.648.300,00 zł na spłatę kredytów.
Przychody zaplanowano w kwocie – 5.834.432,00 zł  na sfinansowanie deficytu ( 2.186.132,00) i spłatę kredytów (3.648.300,00 zł).
Plan wydatków  wg najważniejszych działów w budżecie przedstawia się następująco:
Transport i łączność  plan wydatków 29.737.225,00 zł i stanowi 32 % wydatków ogółem
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków 24.892.012,00 zł tj 27 % wydatków ogółem. – Po raz pierwszy wydatki inwestycyjne przekraczają wydatki na oświatę – zaznaczył starosta.
Administracja publiczna – plan wydatków 10.536.134,00 zł tj 11 % wydatków ogółem
Pomoc społeczna i Rodzinna – plan wydatków 10.572.633,00 zł tj 11 % wydatków ogółem
Wymienione działy  stanowią największy  procentowy udział wydatków w budżecie powiatu na 2017 rok.
Zadania z zakresu administracji rządowej  plan dochodów i wydatków ogółem  wynosi  6.994.677,00 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na: wynagrodzenia z  pochodnymi pracowników samorządowych i nauczycieli i stanowią one 43 % wydatków bieżących , wydatki na realizację zadań statutowych stanowią 25 % wydatków bieżących, dotacje na zadania bieżące stanowią 23 % wydatków bieżących, świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią  6 % wydatków bieżących.
W budżecie utworzone zostały rezerwy celowe i rezerwa ogólna w łącznej kwocie 2.500.000,00 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok stanowią 32 % wydatków budżetowych ogółem  i jest to również najwyższy z dotychczasowych,  udział wydatków majątkowych w budżecie powiatu.
Tak duży udział wydatków majątkowych jest możliwy z uwagi na pozyskane środki z budżetu UE, budżetu państwa oraz pomocy finansowej z gmin.

 

budżet

Planowane dochody majątkowe wynoszą 19.369.241,00 zł i pokrywają  66 % planowane wydatki majątkowe  (29.013.072,00 zł ).
Starosta wymienił najważniejsze planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2017 r.  W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury  drogowej na lata 2016-2019” zaplanowano na  ogólną kwotę 11.999.870,00 zł   następujące zadania inwestycyjne:  
• przebudowa dróg powiatowych nr 1974 R Krosno – Targowiska –Wróblik Szlachecki w m. Targowiska i Widacz w m. Wróblik Królewski i Wróblik Szlachecki oraz nr 2008 R Wróblik Królewski- Ladzin w m. Wróblik Królewski - planowana całkowita wartość zadania  6.199.870,00 zł ( w tym  źródła finansowania: środki własne powiatu – 1.087.341,00 zł, pomoc finansowa z Gminy Miejsce Piastowe 1.250.000,00 zł i Gminy Rymanów – 862.529,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 3.000.000,00 zł ).  
• przebudowa dróg powiatowych nr 2002 R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój i Nr 1976 R Krosno Rogi Iwonicz w m. Iwonicz Zdrój  i Iwonicz planowana całkowita wartość zadania 5.800.000,00 zł (w tym źródła finansowania; środki własne powiatu – 1.400.000,00 zł, pomoc finansowa Gminy Iwonicz Zdrój 1.500.000,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa – 2.900.000,00 zł )
Pozostałe zadania inwestycyjne plan na łączną kwotę – 3.550.000,00 zł  w tym;
• budowa mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1998 R Trzciana – Zawadka Rymanowska wraz z dojazdami plan 2.500.000,00 zł ( 50 % wartości zadania)
• opracowanie nowych dokumentacji technicznych i nadzór inwestorski plan – 250.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn - Krosno polegająca na budowie chodnika ( ul Sikorskiego ) w Jedliczu  plan – 200.000,00 zł
• przebudowa drogi powiatowej nr 1962 R Krosno – Głębokie- Czarnorzeki – Jasienica Rosielna wraz z budową chodników plan – 200.000,00 zł
• utwardzenie placu składowego  w Dukli oraz zakupy inwestycyjne – 150.000,00
• zakupy inwestycyjne dla PZD – 250.000,00 zł
• stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Rzepnik- Bratkówka w m. Pietrusza Wola plan – 500.000,00 zł ( 20 % wartości zadania).Największe co do zakresu wykonania i finansowania zadanie realizowane w ramach programu INTERREG to „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin –Wietrzno – Zboiska” planowana całkowita wartość zadania – 10.053.832,00 zł (źródła finansowania to; dofinansowanie UE - 8.545.757,00 zł, środki własne powiatu – 1.508.075,00 zł ). Powiat ma także zabezpieczone środki na zadania oświatowe w roku bieżącym, m.in. w 2017 r. nastąpi finał budowy wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy ZS w Jedliczu; na modernizację energetyczną budynku ZSGH w Iwoniczu Zdroju; na poprawę jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu; złożono wniosek na modernizację Pałacu Stawiarskich w Jedliczu (park i budynek).
Projekt uchwały budżetowej był przedmiotem analizy i obrad Komisji Rady Powiatu Krośnieńskiego. Komisje Rady Powiatu w tym Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały budżetowej na 2017 rok nie  wnosząc uwag.

 

głosowanie


Projekt uchwały budżetowej opiniowany był przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Uwagi wniesione przez RIO zostały uwzględnione w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.

patron powiatu

Polecamy

Kontakt

Krosno, ul. Bieszczadzka 1
Centrala: 13 43 75700
Fax: 13 43 75715
e-mail
: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starosta: 13 43 75713
Wicestarosta: 13 43 75720
Sekretarz: 13 43 75716

Punkt Potwierdzania

 

Punkt potwierdzania

SIP

System Informacji Przestrzennej Powiaatu Krośnieńskiego

  • Nasz powiat VII VIII 2018

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

interreg banner